Infectious Iaryngotracheitis Vaccine

 ILT.Vac بصورت اختصاری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

واکسن بیماری لارنگوتراکئیت عفونی طیور    Infectious Iaryngotracheitis Vaccine  


این واکسن محتوي ویروس تخفیف حدت یافته لارنگوتراکئیت عفونی کشت داده شده در تخ
م مرغ SPF جنین دار و بصورت لیوفیلیزه می باشد و براي ایمن سازي فعال علیه بیماري لارنگوتراکئیت عفونی در گله هاي صنعتی طیور بکار می رود .

دز و نحوه مصرف :

قطره چکانی در چشم : براي فرآوري هر 1000 دز ، واکسن لیوفیلیزه در 25 میلی لیتر سالین نرمال یا آب مقطر استریل کاملا حل شده سپس با استفاده از یک قطره چکان استاندارد یک قطره در چشم هر پرنده چکانده شود.این روش بهترین شیوه براي اطمینان از مایه کوبی انفرادي بوده و بر دیگر روش ها ارجعیت دارد .

توصیه ها و احتیاطات لازم :

معمولا واکسن از سن 10 هفتگی تجویز می شود .
قبل از مایه کوبی از سلامت گله اطمینان حاصل شود .
حتما پرندگان یک گله همزمان مایه کوبی شوند.
واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .
تزریق واکسن پس از انقضاي تاریخ مصرف ممنوع است .
واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین هاي دامپزشکی تزریق شود .
واکسن حل شده بایستی حداکثر در مدت 2 ساعت مصرف شود .
از آنجائیکه این واکسن محتوي ویروس زنده است ، ویالهاي خالی و یا ویالهایی که باز شده ولی بطور کامل مصرف نشده اند باید در یک محلول ضدعفونی کننده قوي غوطه ور شوند .
این واکسن را با هیچ یک از واکسن هاي زنده دیگر مخلوط نکرده و فاصله زمانی مایه کوبی دو واکسن متفاوت رعایت شود .
پرندگانی که با روش آشامیدنی مایه کوبی می شوند بایستی 2-1 ساعت قبل از مایه کوبی از دسترسی به آب محروم شوند .
هرگز واکسن را در معرض نور مستقیم خورشید و یا حرارت قرار ندهید .
احتمال دارد پس از مایه کوبی علائم خفیف تنفسی و التهاب ملتحمه چشم مشاهده شود که بعد از 2 تا 3 روز مرتفع می شود .

موارد منع مصرف :
پرندگانی که از نظر کلینیکی بیمار و یا در اثر حمل و نقل ضعیف و یا علائم بیماري دارند نباید مایه کوبی شوند .

در مناطقی که بیماری تاکنون مشاهده نشده است مصرف واکسن ممنوع است .

شرایط نگهداري :
در دمای 8-4 درجه سانتیگراد و دور از نور حمل و نگهداری شود. در این شرایط واکسن تا 14 ماه قابل مصرف می باشد .
بسته بندي :
این واکسن در ویالهاي قهوه اي با برچسب مشخصات عرضه می شود .

تهیه و تنظیم مجدد از : مهندس همایون غفاری

منبع : سازمان دامپزشکی استان خراسان شمالی اداره آموزش و ترویج

بررسی و نظارت : دکتر حمید رمضانی معاون فنی سازمان دامپزشکی استان خراسان شمالی

گرد آورندگان و تنظیم : دکتر رضا صاحبی و دکتر فرزین حسینی

 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved

  Free counter and web stats