Infectious Bronchitis Vaccine

 IB.Vac بصورت اختصاری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

واکسن بیماری برنشیت عفونی  Infectious Bronchitis Vaccine


دو نوع واکسن برونشیت عفونی در ایران به مصرف می رسد .

 الف- واکسن زنده :

ویروس بکار رفته در ساخت واکسن از سویه تخفیف حدت یافته ماساچوست (Massachusetts) می باشد و به دوشکل :

1. Masstype - H120 strain : که ویروس واکسن تخفیف حدت بیشتری یافته و در سنین اولیه در طیور مصرف می شود .

2. Masstype - H52 strain : که ویروس قوی تر بوده و برای تقویت ایمنی حاصل از واکسن H120 در مرغان مادر و تخمگذار تجارتی مصرف می شود .

در مناطق آلوده توصیه میشود واکسیناسیون در روزهای اول به صورت اسپری با قطرات درشت و یا قطره چشمی انجام گیرد.

ب – واکسن کشته :

 ویروس بکاررفته در ساخت واکسن از سویه  M41 و غیر فعال می باشد (کشته ) مصرف این واکسن در گله های مادر و تخمگذار تجارتی قبل از زمان تخمگذاری ضروری است .

 

واکسن برونشیت عفونی سویه H120

این واکسن محتوي ویروس بسیار تخفیف حدت داده شده برونشیت عفونی سویه H120 (سویه ماساچوست) کشت داده شده در تخم مرغ SPF جنین دار و بصورت لیوفیلیزه می باشد و براي ایمن سازي فعال علیه بیماري برونشیت عفونی در مرغان بومی و گله هاي صنعتی طیور تهیه شده است .

دز و نحوه مصرف :

قطره چکانی در چشم : براي فرآوري هر 1000 دز ، واکسن لیوفیلیزه در 25 میلی لیتر سالین نرمال یا آب مقطر استریل کاملا حل شده سپس با استفاده از یک قطره چکان استاندارد یک قطره در چشم هر پرنده چکانده شود.این روش بهترین شیوه براي اطمینان از مایه کوبی انفرادي بوده و بر دیگر روش ها ارجعیت دارد .

آب آشامیدنی : واکسن را در آب آشامیدنی حل کنید . میزان رقت به سن پرنده بستگی دارد . به این صورت که 1000 دز از واکسن براي مایه کوبی پرندگان تا سن 10 روزگی بایستی در حدود 10 لیتر آب خنک ، تمیز و عاري از کلرین یا دیگر مواد شیمیایی ضدعفونی کننده کاملا حل شود . براي هر یک روز سن اضافی پرنده یک لیتر آب اضافی در نظر گرفته شود . در این روش هنگام مصرف واکسن شیر بدون چربی به نسبت 2/5 در هزار به آب آشامیدنی اضافه شود .

روش اسپري : هر 1000 دز واکسن در 100-300 میلی لیتر سالین نرمال یا آب مقطر خنک ، تمیز و عاري از مواد ضدعفونی کننده حل شود . میزان رقت به سن پرنده و نوع دستگاه اسپري بستگی دارد .

توصیه ها و احتیاطات لازم :

این واکسن در تمام گله هاي طیور از سن یک هفتگی توصیه می شود . در موارد اضطراري می توان پرندگان را دریک روزگی مایه کوبی کرد . این واکسن نیاز به یادآور دارد .
قبل از مایه کوبی از سلامت گله اطمینان حاصل شود .
حتی الامکان پرندگان یک گله همزمان مایه کوبی شوند
واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .
تزریق واکسن پس از انقضاي تاریخ مصرف ممنوع است .
واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین هاي دامپزشکی تزریق شود .
واکسن حل شده بایستی حداکثر در مدت 2 ساعت مصرف شود .
از آنجائیکه این واکسن محتوي ویروس زنده است ، ویالهاي خالی و یا ویالهایی که باز شده ولی بطور کامل مصرف نشده اند باید در یک محلول ضدعفونی کننده قوي غوطه ور شوند .
این واکسن را با هیچ یک از واکسن هاي زنده دیگر مخلوط نکرده و فاصله زمانی مایه کوبی دو واکسن متفاوت رعایت شود .
پرندگانی که با روش آشامیدنی مایه کوبی می شوند بایستی 2-1 ساعت قبل از مایه کوبی از دسترسی به آب محروم شوند .
هرگز واکسن را در معرض نور مستقیم خورشید و یا حرارت قرار ندهید .
احتمال دارد پس از مایه کوبی پرندگانی که از نظر مایکوپلاسما مثبت هستند و یا در گله هایی با مدیریت
بهداشتی ناکارآمد عوارض بسیار خفیف و زودگذر تنفسی مشاهده شود.

موارد منع مصرف :
پرندگانی که از نظر کلینیکی بیمار و یا در اثر حمل و نقل ضعیف و یا علائم بیماري دارند نباید مایه کوبی شوند .
عوارض جانبی :
عوارض جانبی ندارد .
شرایط نگهداري :
در دمای 8-4 درجه سانتیگراد و دور از نور حمل و نگهداری شود. در این شرایط واکسن تا 14 ماه قابل مصرف می باشد .
بسته بندي :
این واکسن در ویالهاي قهوه اي با برچسب مشخصات عرضه می شود .

 

واکسن برونشیت عفونی سویه H52

این واکسن محتوي ویروس بسیار تخفیف حدت داده شده برونشیت عفونی سویه H52روتیپ ماساچوست) کشت داده شده در تخم مرغ SPF جنین دار و بصورت لیوفیلیزه می باشد و براي ایمن سازي فعال علیه بیماري برونشیت عفونی در مرغان بومی و گله هاي صنعتی طیور تهیه شده است .

دز و نحوه مصرف :

قطره چکانی در چشم : براي فرآوري هر 1000 دز ، واکسن لیوفیلیزه در 25 میلی لیتر سالین نرمال یا آب مقطر استریل کاملا حل شده سپس با استفاده از یک قطره چکان استاندارد یک قطره در چشم هر پرنده چکانده شود.این روش بهترین شیوه براي اطمینان از مایه کوبی انفرادي بوده و بر دیگر روش ها ارجعیت دارد .

آب آشامیدنی : هر 1000 دز واکسن بایستی در 30 تا 40 لیتر آب خنک ، تمیز و عاری از کلرین یا دیگر مواد شیمیایی ضد عفونی کننده کاملا حل شود. در این روش هنگام مصرف واکسن شیر بدون چربی به نسبت 2/5 در هزار به آب آشامیدنی اضافه شود .

توصیه ها و احتیاطات لازم :

این واکسن در گله های تخم گذار و مادر ، از سن 12 هفتگی توصیه می شود .
قبل از مایه کوبی از سلامت گله اطمینان حاصل شود .
حتی الامکان پرندگان یک گله همزمان مایه کوبی شوند.
واکسن از شبکه توزیع رسمی اخذ شود .
تزریق واکسن پس از انقضاي تاریخ مصرف ممنوع است .
واکسن طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین هاي دامپزشکی تزریق شود .
واکسن حل شده بایستی حداکثر در مدت 2 ساعت مصرف شود .
از آنجائیکه این واکسن محتوي ویروس زنده است ، ویالهاي خالی و یا ویالهایی که باز شده ولی بطور کامل مصرف نشده اند باید در یک محلول ضدعفونی کننده قوي غوطه ور شوند .
این واکسن را با هیچ یک از واکسن هاي زنده دیگر مخلوط نکرده و فاصله زمانی مایه کوبی دو واکسن متفاوت رعایت شود .
پرندگانی که با روش آشامیدنی مایه کوبی می شوند بایستی 2-1 ساعت قبل از مایه کوبی از دسترسی به آب محروم شوند .
هرگز واکسن را در معرض نور مستقیم خورشید و یا حرارت قرار ندهید .
 

موارد منع مصرف :
پرندگانی که از نظر کلینیکی بیمار و یا در اثر حمل و نقل ضعیف و یا علائم بیماري دارند نباید مایه کوبی شوند .
عوارض جانبی :
عوارض جانبی ندارد .
شرایط نگهداري :
در دمای 8-4 درجه سانتیگراد و دور از نور حمل و نگهداری شود. در این شرایط واکسن تا 14 ماه قابل مصرف می باشد .
بسته بندي :
این واکسن در ویالهاي قهوه اي با برچسب مشخصات عرضه می شود .

تهیه و تنظیم مجدد از : مهندس همایون غفاری

منبع : سازمان دامپزشکی استان خراسان شمالی اداره آموزش و ترویج

بررسی و نظارت : دکتر حمید رمضانی معاون فنی سازمان دامپزشکی استان خراسان شمالی

گرد آورندگان و تنظیم : دکتر رضا صاحبی و دکتر فرزین حسینی

 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved

  Free counter and web stats