Gumboro Disease Vaccine    

(Infectious Bursal disease)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

واکسن بیماری عفونی گامبورو  Gumboro Disease Vaccine      

 دو نوع واکسن گامبورو در ایران به مصرف می رسد :

الف – واکسن زنده : live vaccine freeze dired

 ویروس بکار رفته در ساخت واکسن از نوع Intermedate و مصرف آن در کلیه مناطق و در کلیه گله های پرورشی مرغ برابر دستورالعمل موسسه سازنده واکسن اجباری می باشد . جهت تعیین زمان مطلوب استفاده از این واکسن باید سطح ایمنی مادری ،‌میزان آلودگی منطقه و فارم و حدت ویروس بیماری زای منطقه را در نظر گرفت .

ب – واکسن کشته : Inactivated vaccine

 ویروس واکسن غیر فعال می باشد. مصرف این نوع واکسن در گله های مادر قبل از زمان تخمگذاری اجباری می باشد .

برنامه واكسيناسيون عليه بيماري گامبورو و با استفاده از واكسن BUR-706
در مناطق low risk
رديف : روش واكسيناسيون : سن واكسيناسيون
1 قطره چشمي يك روزه
2 قطره چشمي يازده روزه
3 قطره چشمي بيست ويك روزه
4 قطره چشمي يا آشاميدني سي ويك روزه
رديف 1 تا 3 براي نيمچه گوشتي و رديف 1 تا 4 براي پولت (تخمگذار) در نظر گرفته شده است.

برنامه واكسيناسيون بر عليه بيماري گامبورو با واكسن Bur-2,d78
در مناطق High risk
رديف : روش واكسيناسيون : سن واكسيناسيون
1 قطره چشمي 14-12 روزه
2 قطره چشمي 21-19 روزه
3 قطره چشمي 28-26 روزه
4 آشاميدني 35-33 روزه
برنامه 3-1 براي نيمچه هاي گوشتي و برنامه 401 براي پولت (تخمگذار) در نظر گرفته شده است .

برنامه واكسيناسيون بر عليه بیماري گامبورو با واكسن d-75 و يا BUR-2 در مناطق
LOW Risk
رديف : روش واكسيناسيون : سن واكسيناسيون
1 قطره چشمي 24-12 روزه
2 قطره چشمي 24-22 روزه
3 قطره چشمي + آشاميدني 34-32 روزه
برنامه 2-1 براي نيمچه هاي گوشتي و برنامه 3-1 براي پوات ( تخمگذار) در نظر گرفته شده است .

برنامه پيشنهادي واكسيناسيون گامبورو در گله هاي مادر در كليه مناطق
رديف : روش واكسيناسيون : سن واكسيناسيون
1 قطره چشمي 12 روزه
2 قطره چشمي 22 روزه
3 قطره چشمي يا آشاميدني 32 روزه
4 تزريق واكسن گامبور زير جلد 19-18 هفته
5 تزريق واكسن كشته گامبورو زير جلد 45-40 هفته

برنامه واكسيناسيون بر عليه بيماري گامبورو با استفاده از واكسن BUR-706 و واكسن كشته گامبورو در مناطق high risk
رديف : روش واكسيناسيون : سن واكسيناسيون
1 قطره چشمي يك روزه
2 قطره چشمي + تزريق يازده روزه
0.2 ml واكسن كشته
3 قطره چشمي بيست ويك روزه
4 قطره چشمي يا آشاميدني سي ويك روزه
برنامه 2-1 براي نيمچه هاي گوشتي و 4-1 براي گله هاي پولت در نظر گرفته شده است.


برنامه واكسيناسيون بر عليه بيماري گامبورو با واكسن d-78 و يا BUR و واكسن كشته
در مناطق High risk
رديف : روش واكسيناسيون : سن واكسيناسيون
1 قطره چشمي 14-12 روزگي
2 تزريق ml2/0 واكسن كشته 14-12 روزگي
3 قطره چشمي 24-22 روزگي
4 قطره چشمي يا آشاميدني 34-32 روزگي


برنامه 2-1 براي نيمچه هاي گوشتي برنامه 3-1 براي پولت (تخمگذار) در نظر گرفته شده است.

واکسن بیماری گامبورو در کلیه فارمهای پرورش مرغ تخم گذار، مرغ مادر تخم گذار ، مرغ مادر گوشتی ، مرغ اجداد تخم گذار و مرغ گوشتی مایه کوبی می شود .

تهیه و تنظیم از مهندس همایون غفاری

 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved

  Free counter and web stats