اصول جيره نويسي در تغذيه طيور

جيره نويسي در تغذيه طيور، افزايش توليد را به دنبال دارد . جيره نويسي بايد به نحوي تنظيم شود تا خوراك مصرفي روزانه ، تمام احتياجات مغزي حيوان را به نحو مطلوب تامين كند . ظرفيت دستگاه گوارش طيورمحدود است و لذا تغييرات مربوط به مقدار خوراك در محدوده ظرفيت دستگاههاي گوارش نوسان پيدا مي كند . بنابراين اگر جيره غذايي از نظر انرژي فقير باشد حيوان نمي تواند به حدي غذا مصرف كند كه احتياجات انرژي خود را تامين كند .

هنگامي كه ملاك اصلي جيره را غلظت انرژي قرار دهيم در جيره نويسي عملي ، سطح انرژي بايد مشخص شده و سپس ساير مواد مغذي را نسبت به سطح انرژي تنظيم كنيم ، به نحوي كه با مقدار خوراك مورد انتظار، احتياجات مواد مغذي براي توليد گوشت و تخم مرغ تامين شود . جيره هاي پر انرژي معمولا بازده بيشتري دارند،اما از طرفي در حالت خوراك دادن به صورت آزاد ممكن است مقدار خوراك مصرفي از احتياجات انرژي تجاوز كند .لازم به ذكر است،شرايط محيطي پرورش گونه هاي طيور ، احتياجات مغذي براي هر نژاد و نوع توليد ، از معيارهاي انرژي به منظور پايه گذاري اصولي در احتياجات مغذي طيور مي باشد . از آنجايي كه فراهم آوردن شرايط محيطي مطلوب براي پرورش طيور در اين صنعت امكان پذير و اقتصادي بوده ، در جيره نويسي طيور و برنامه هاي تغذيه اي طيور به راحتي مي توان طبق توصيه هاي مخصوص هر نژاد عمل كرد .با افزايش گرماي محيط به ازاي هر درجه سانتيگراد از ناحيه آسايش به بالا ، مقدار خوراك مصرفي يک و نيم درصد كاهش پيدا مي كند . براي جوجه هاي گوشتي ، سرعت رشد و رسيدن به وزن مناسب براي فروش مد نظر بوده كه براي اين امر محدوديت غذايي وجود ندارد و بايد گله را به خوردن غذايي بيشتر تحريك كرد . در تغذيه طيور وقتي صحبت از پروتئين مي شود در واقع احتياجات اسيدهاي آمينه را مي بايست در نظر گرفت ، چون جذب پروتئين از روده به صورت اسيدهاي آمينه صورت مي گيرد. در جيره نويسي طيور ، پروتئين و مقادير اسيدهاي آمينه و نسبت هر يك از آنها به انرژي، اهميت زيادي دارد و براي حصول حداكثر بازده جيره نويسي به جاي پروتئين ، بايد اسيدهاي آمينه را تنظيم كرد . بازدهي جيره هاي غذايي به سطح انرژي ، پروتئين و نسبت انرژي به پروتئين بستگي دارد .

 
 
 
 
 
 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved

  Free counter and web stats