تخمگذاری مرغ ها بر روی زمین و خطرات آن  (ITPNews )

مرغ ها عموماً ترجیح می دهند که در لانه تخمگذاری داشته باشند اما گاهی اوقات هم دیده می شود که بر روی زمین محوطه و یا کف مرغداری تخم گذاشته اند .
در تحقیق و بررسی ای که در این خصوص توسط دانشگاه علوم پزشکی Bristol انگلستان صورت گرفته محققین در خصوص این مشکل و میزان شیوع آن در مرغداری ها و همچنین عوامل تأثیرگذار بر روی آن از مرغداران تحقیق به عمل آوردند. در واقع محققین در سدد کشف رابطه ای میان عوامل ذیل با شدت و تکرار میزان تخمگذاری بر روی زمین بودند :
1- تأثیر ژن و گونۀ مرغ ؛ به نظر می آید که گونه های خاصی از مرغ ها این عمل را بیشتر انجام می دهند .
2- میزان و نحوۀ دخالت مرغدار به منظور کاهش تخمگذاری بر روی زمین
3- سیاست ها و تدابیر مدیریت مرغداری من جمله رژیم غذایی
4- شرایط مرغداری
5- سن مرغ مثلاً به تازگی به سن تخمگذاری رسیده و یا اینکه در اوج بهره وری باشد
یکی از محققین اذعان داشت : "متأسفانه تاکنون مطالعات و تحقیقات جدی و عملی در این زمینه صورت نگرفته است . تخم مرغ هایی که بر روی زمین هستند خطر آلودگی با فضولات طیور را دارند و همچنین احتمال شکستن و ترک خوردن در این تخم مرغ ها زیاد است. همچنین ممکن است مرغدار این تخم مرغ ها را پیدا و جمع نکند . در نتیجه خطر آلودگی به انواع باکتری افزایش و مدت زمان مجاز جهت نگهداری را پایین می آورد؛ متعاقباً احتمال ابتلا به انواع بیماری های ناشی از غذا افزایش می یابد . از سوی دیگر تخم مرغ های شکسته ممکن است توسط مرغ های دیگر خورده شود. 

 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved