نکات قابل توجه :

1. درصورت پایین بودن سختی آب مرغداری، می توان از نیم تا یک کیلوگرم نمک طعام به جیره سویه راس اضافه کرد .

2. نیاز اضافی سویه کاپ در جیره پیشنهادی ، پیش بینی و برآورد شده است .

3. کنسانتره فوق فاقد کوکسیدیواستات می باشد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved

  Free counter and web stats