مزاياي استفاده از كنسانتره ‌کارخانه ایران دانه جهت تهيه جيره‌هاي غذايي ويژه جوجه گوشتي

کنسانتره طیور باید حاوی تمام ریزمغذیها و افزودنیهای لازم بوده و بصورت کاملا یکنواخت و همگن تهیه شده باشد ، کارخانه ایران دانه با روشهای صحیح علمی و پس از انجام آزمایشات متعدد توانست بهترین ترکیب را از نظر کمی و کیفی بدست آورد بطوریکه میزان یکنواختی اجزاء آن حداقل 95 درصد بدست آمده که با استاندارد های جهانی که از نظر تقسیم بندی ضرایب تعییرات (CV) صورت گرفته همخوانی دارد .

از نظر کیفیت نیز برای اولین بار در کشور با توجه با استفاده از دو نوع آنزیم (فیتاز و مولتی آنزیم)، دو نوع محرک رشد پروبیوتیک و پری بیوتیک(تحت عنوان سن بیوتیک)، فرم آلی سلنیوم و روی با ویژگیهایی که توضیح داده خواهد شد، به این کنسانتره ویژگی منحصر به فردی داده است که می تواند در افزایش رشد و ضریب تبدیل غذایی بسیار حایز اهمیت باشد. در ادامه مزایای استفاده از این کنسانتره را مطالعه کنید :

1. ضريب تبديل غذايي (Feed Conversion Ratio) بهتر و افزايش راندمان توليد گوشت

2. كاسته شدن از تعداد مواد اوليه در تهيه دان و جلوگيري از امکان بروز اشتباه در ساخت دان

3. کاهش قيمت تمام شده ي جيره

4. با خريد يک محصول حداقل 30 ماده ي مورد نياز طيور تامين مي شود (در صورت استفاده از كنسانتره ایران دانه ، مرغدار نياز به تهيه مواد اوليه متعددي نظير متيونين، ليزين، دي‌كلسيم‌فسفات ، انواع مكمل، ويتامين‌هاي درماني، چربي و مولتي آنزيم را نخواهد داشت .)

5. با كاسته ‌شدن از تعداد مواد اوليه مورد اشاره ، امكان بروز اشتباه در فرمول ‌نويسي و تهيه دان به حداقل مي‌رسد و فرمول‌هاي تهيه شده با استفاده از كنسانتره ایران دانه ، از نظر مواد مورد نياز گله‌ها ، متعادل‌تر ، اقتصادي‌تر و به تبع آن ، فرمول نويسي ساخت دان به سهولت انجام خواهد شد.

6. هفته اول پرورش جوجه هاي گوشتي از اهميت خاصي برخوردار بوده و هر ۱۰ گرم افزايش وزن در هفته اول منجر به افزايش ۱۰۰ گرمي در پايان دوره مي گردد، لذا سعي شده ، نياز بالاي پرنده به مواد مغذي به ويژه آمينواسيدهاي ضروري در هفته اول به خوبي تامين گردد.

7. جهت پيشگيري از ناهنجاري‌هاي متابوليکي نظير آسيت (شکم آبي)، سندروم مرگ ناگهاني (سکته يا SDS) و فلجي‌هاي تغذيه‌اي ناشي از سرعت رشد بالا، جيره ها بر اساس روند رشد جبراني تنظيم شده‌اند به طوري که رشد گله در ۲۰ روز اول کنترل گرديده و در سنين بين ۳۰ تا ۴۰ روزگي ، رشد جبران گردد.

8. با استفاده از كنسانتره ایران دانه از آلودگي هاي متقاطع در ساخت دان جلوگيري خواهد شد.

9. تامين نيازهاي آميخته هاي طيور گوشتي راس و کاب (فرمول‌هاي كنسانتره ایران دانه با توجه به نياز تغذيه‌اي نژادهاي گله‌هاي گوشتي راس 308 ( 308ROSS  ) و کاب 500 (COBB 500) و با بهره‌گيري از آخرين نتايج و پژوهش‌هاي علمي صورت گرفته ، تهيه شده است و بنابراين با مصرف كنسانتره ایران دانه و افزودن فقط غلات (ذرت و گندم و يا هر دو) ، كنجاله ‌سويا ، پودر صدف يا کربنات کلسيم ، تمام نيازهاي پروتئيني، اسيدهاي آمينه ، ويتاميني و معدني گله‌ها تأمين خواهد شد .)

10. مكمل مورد استفاده در كنسانتره ایران دانه ، ويژه نژاد گله‌هاي گوشتي راس 308 ( 308ROSS  ) و کاب 500 (COBB 500 ) بوده و لذا قادر به تامين کامل تمام نيازهاي ويتاميني و مواد معدني مي باشد ، با مصرف كنسانتره ایران دانه ، هيچگونه نيازي به استفاده از مولتي ‌ويتامين در آب و يا پرميكسهاي ويتاميني درماني نخواهد بود ، به عبارت ديگر استفاده از تركيبات ويتاميني نام برده شده ، جز هدر دادن پول و افزايش هزينه توليد ، نتيجه‌اي براي مرغدار نخواهد داشت .

11. براي تهيه فرمول‌هاي دان با حداقل هزينه و امكان استفاده از مواد اوليه متنوع‌ قابل دسترس ، ایران دانه به سفارش مشتري توانايي توليد سایر کنسانتره را نيز دارد .

12. فرمول‌هاي مكمل مورد استفاده در كنسانتره ایران دانه اختصاصي بوده و با توجه به كامل بودن آنها از نظر ويتامين‌ها و مواد معدني ، نيازي به افزودن ويتامين‌هاي درماني در دان و يا مولتي ‌ويتامين در آب نخواهد بود .

راهنماي استفاده از كنسانتره ‌ایران دانه

براي راهنمايي بيشتر مرغداران عزيز به منظور دست ‌يابي به حداكثر عملكرد و صرف حداقل هزينه توليد ، لازم است به موارد زير توجه كافي شود :

1. به دامپزشكان و كارشناسان محترم تغذيه و همچنين به مرغداران گرامي جداً توصيه مي‌شود كه همراه با مصرف كنسانتره‌هاي ایران دانه در فرمولها ، از مصرف هرگونه ويتامين در آب و يا دان جداً خودداري نمايند. فرمول‌هاي مكمل ایران دانه ، ويژه همان نژادي است كه مرغدار پرورش ميدهد و لذا مي‌تواند تمام نيازهاي ويتاميني و مواد معدني را بطور كامل تأمين نمايد. مصرف ويتامين اضافي علاوه بر اتلاف سرمايه ، سبب بروز عوارض ناشي از عدم تعادل ويتاميني شده و حتي مسموميت ناشي از مصرف اضافه بر نياز ويتامين و احتمالاً كاهش عملكرد گله‌ها را بدنبال خواهد داشت .

2. به مرغداران گرامي توصيه مي‌شود كه هزينه اضافي مصرف ويتامين‌هاي محلول در آب و يا دان را صرف بهسازي مرغداريها ، بهبود بيوسكيوريتي براي جلوگيري از ورود عوامل بيماريزا بداخل مرغداري و ساير موارد مديريتي نمايند و مطمئن باشند كه با اختصاص هزينه مصرف ويتامين‌هاي اضافي به توصيه‌هاي ذكر شده ، شدت بيماريها و مصرف دارو به نحو چشمگيري در مرغداري كاهش يافته و عملكرد به مقدار قابل توجهي بهبود خواهد يافت كه نتيجه نهايي آن كاهش هزينه‌هاي توليد و افزايش سود حاصل از مرغداري خواهد بود .

3. اگر چه فرمول‌هاي كنسانتره‌هاي ایران دانه و مكمل مصرفي در آن براي نژاد گله‌هاي گوشتي راس 308 و کاب 500  تهيه و تنظيم شده است ، معهذا تحت شرايط خاص و يا طبق سفارش، فرمولهاي اختصاصي نيز تهيه و در اختيار مصرف‌كنندگان قرار خواهد ‌گرفت .

5. در تمام كنسانتره‌هاي ایران دانه ، آنزيم فيتاز ( آنزيمي جهت قابل جذب نمودن فسفر در تغذيه طيور) و مولتی آنزیم اضافه گرديده است و لذا افزودن مجدد اين ماده به دان به هيچ وجه ضروري نمي باشد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved