جدول آناليز ویتامینها و موادمعدنی در پنجاه کیلوگرم کنسانتره ایران دانه,کنسانتره 5(پنج) درصد

جدول آنالیز تقریبی کنسانتره 5 (پنج) درصد ایران دانه

جدول جیره پیشنهادی برای سویه های کاب 500 و راس 308 با کنسانتره ایران دانه،                   کنسانتره 5(پنج) درصد

نکات قابل توجه :

1. درصورت پایین بودن سختی آب مرغداری، می توان از نیم تا یک کیلوگرم نمک طعام به جیره سویه راس اضافه کرد .

2. نیاز اضافی سویه کاپ در جیره پیشنهادی ، پیش بینی و برآورد شده است .

3. کنسانتره فوق فاقد کوکسیدیواستات می باشد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved