کاربرد آنزيم در جيره غذايى طيور

تهيه غذاى طيور يکى از مهمترين بخش هاى هزينه اى را به خود اختصاص مى دهد . قسمت اصلى اين غذا غلات مى باشد . با وجود اين که ذرت داراى ميزان قابل توجهى پلى ساکاريد غير نشاسته اى (NSP) محلول است ، ولى ماده غذايى ايده آلى است که قابليت زيادى در جيره مرغ دارد . ديگر غلات نيز داراى مقدار زيادى (NSP) مى باشند که باعث کاهش و محدوديت آنها در جيره مى شوند . تحقيقات نشان ميدهد که ميزان (NSP) مواد خام مورد نظر همراه با آنزيم هاى ميکروبى کاهش يافته و کيفيت غذا بهبود مى يابد . يک برنامه خطى با حداقل کردن هزينه ها براى تنظيم جيره تدوين شده است . بعضى از غلات به علت داشتن (NSP) که منجر به افزايش اثرات منفى و ناسازگارى در پرندگان مى شوند ، در جيره طيور کمتر استفاده مى شوند . جو يکى از ابتدايى ترين مثال هاست . به کاربردن بيش از 10 درصد جو در جيره طيور ، سبب چسبندگى و رطوبت مدفوع و از طرفى کاهش رشد مى شود ، اين اثرات منفى جو در نتيجه ويسکوزيته بالاى محلول (NSP) (بتاگلوکلن) ديواره سلولى دانه جو مى باشد ، اما افزودن آنزيم ميکروبى به غذاى حاوى جو باعث کاهش (NSP) و بهبود خصوصيات ظاهرى و قابليت استفاده و هضم غذا مى شود . عمده ترکيب جيره مرغ از مواد گياهى ، غلات و پروتئين هاى گياهى به انضمام مقدار کمى از پروتيئن هاى حيوانى است . از آنجايى که مرغ يک پرنده تک معده اى است ، همه اين ترکيبات قابل هضم و استفاده نيستند ولى با افزودن آنزيم هاى خارجى به غذا اکثر آنها قابل استفاده و هضم پيدا مى کنند . انرژى بسيارى از غلات به علت ذخيره شدن به صورت (NSP) براى حيوانات تک معده اى قابليت هضم نداشته اما بعضى از ترکيبات هيدرات هاى کربنى باعث آزاد شدن (NSP) ذخيره اى مى شوند که در دسترس پرندگان قرار مى گيرند . ضمناً حذف (NSP) باعث آزاد شدن نشاسته و پروتئين از ساختمان سلولى غلات مى شود که در نتيجه انرژى متابوليسمى و پروتئين قابل استفاده ، افزايش قابل توجهى مى يابد. در بعضى از غلات ميزان قابل توجهى (NSP) محلول وجود داشته که در حيوانات تک معده اى باعث افزايش ويسکوزيته و کاهش هضم در روده کوچک مى شود . افزودن آنزيم هاى ميکروبى باعث کاهش ميزان (NSP) و در نتيجه کاهش ويسکوزيته روده و افزايش قابليت استفاده از غذا مى گردد . هم چنين بعضى از منابع پروتئين گياهى نيز داراى (NSP) مى باشند . به طور مشابه افزودن آنزيم هاى ميکروبى (NSP) را آزاد و پرندگان قابل استفاده مى کند . با به کار بردن ترکيب صحيح کربوهيدرات ها و نگهدارى مناسب آن ها براى منابع پروتئين گياهى ، انرژى متابوليسمى و پروتيئن قابل استفاده افزايش مى يابد . براى همه غلات و پروتيئن هاى گياهى افزودن آنزيم هاى خارجي قابليت استفاده غذا را نسبت به گذشته آن افزايش مى دهد ، اما براى غذاهاى اصلى و با کيفيت بهتر ، اين افزايش کمتر است پس در مجموع يک پيشرفت قابل انتظار در نتيجه وارد کردن آنزيم هاى خارجى به غذا مى توان انتظار داشت . تقريبا در همه منابع گياهى که به عنوان غذاى حيوانات استفاده مى شوند ، يک بخش مهمى از فسفر معدنى به شکل اسيد فيتيک ، ذخيره شده که براى حيوانات تک معده اى قابل استقاده نمى باشند . با اضافه کردن فيتاز ميکروبى قسمتى از اين پيوندهاى فسفرى شکسته و ممکن است تا 30 درصد سطح فسفر مورد نياز جيره را کاهش دهد . به طور کلى طيفى از آنزيم هاى ميکروبى بر روى ديواره سلول هاى گياهى ، اسيد فيتيک و مواد غذايى چون نشاسته و پروتيئن مؤثر مى باشد که به موجب آن قابليت استفاده و هضم غذا افزايش يافته و مواد دفعى حاصله کاهش مى يابد . با وجود آن که آنزيم ها بر روى ترکيبات غذايى اثر مى کنند ، ولى بر روى باکترى ها روده اى اثرى نداشته و مقاومتى در برابر آن نشان نمى دهند ، زيرا آن ها موجود زنده نبوده و هيچ رابطه اى براى رشد و قدرت زيست و يا آلودگى عفونت نشان نمى دهند . آنزيم ها ترکيبات پروتئينى بوده و لذا به آسانى و با توجه به شرايط موجود زنده ، غلظت آن ها تغيير پيدا مى کند . آنزيم هاى درون ريز در هضم ترکيبات غذايى نقش اصلى داشته ولى آنزيم هاى خارجى که به طور مستقيم به غذا اضافه مى شوند ، نقش مکملى را براى هضم طبيعى آنزيم هاى درون ريز دارند ; زيرا آنزيم هاى خارجى فعاليتشان را روى مواد غذايى خام موجود در اندام گوارشى انجام مى دهند . افزودن آنزيم هاى خارجى به غذاى حيوانات بيانگر افزايش سيستم هضم آنزيمى پرندگان مى باشد.

 
 
 
 
 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved

  Free counter and web stats