نکاتی جهت افزایش میزان تاثیر واکسیناسیون :


1- مشخصات واکسن و شماره سریال آن را ثبت کنید .
2- به تاریخ تولید و انقضاي واکسن توجه نمائید .
3- به منظور جابجایی ویالهاي واکسن باید از فلاکسهای مخصوص استفاده شود .
4- هنگام خریداري و تحویل واکسن باید دز ویالهاي آن با توجه به شرکت سازنده با دقت بررسی و تعیین
گردد، زیرا در روز انجام واکسیناسیون تهیه واکسن مورد نیاز مشکل خواهد بود .
5- از سالم بودن یخچال و سرد کننده واکسن از طریق دماسنج اطمینان حاصل کنید .
6- شیشه ها و بطريهاي حاوي واکسن را از نور آفتاب دور نگه دارید .
7- نگهداري واکسن باید در یخچال و حرارت پایین صورت گیرد .
8- هنگام انجام واکسیناسیون به دستورات کارخانه سازنده توجه نمائید .
9- از مصرف برخی واکسنهاي زنده بطور همزمان اجتناب نمائید .
10- از یک ویال براي واکسیناسیون تعداد مشخصی از پرندگان استفاده نمائید .
11- عملیات واکسیناسیون را با خونسردي انجام داده و از تعجیل و شتابزدگی اجتناب نمائید .
12- همواره نوع واکسن مصرفی را کنترل نمائید .
13- از مصرف واکسنهاي بدون برچسب خودداري نمائید، مگر اینکه علامتی جهت تفریق با نوع خاص از واکسن دیگري را داشته باشند .
14- در صورت قطع برق از مصرف واکسنهاي زنده موجود خودداري نمائید .
15- بطر يهاي واکسن کشته را میتوان تا 24 ساعت پس از بازکردن مصرف نمود ولی این توصیه در مورد واکسنهاي زنده صادق نمیباشد .
16- رعایت دز صحیح واکسن حین واکسیناسیون الزامی است و نمی توان بخاطر صرفه جویی مقدار دز را کاهش داد .
17- ضروري است، تمامی پرندگان موجود در یک سالن در یک روز واکسینه شوند .
18- از انجام واکسیناسیون در روزهاي تعطیل ،به دلیل داشتن بار روانی براي واکسیناتور خودداري نمائید .
19- پس از انجام واکسیناسیون، شیشه ها و بطريهاي خالی را ضد عفونی و سپس معدوم نمائید .
20- بهتر است دماي سالن را پس از واکسیناسیون چند درجه بالا ببرید .

 

تهیه  و تنظیم مجدد از : مهندس همایون غفاری

منبع : سازمان دامپزشکی استان خراسان شمالی ، اداره آموزش و ترویج

بررسی و نظارت : دکتر حمید رمضانی معاون فنی سازمان دامپزشکی استان خراسان شمالی

گرد آورندگان و تنظیم : دکتر رضا صاحبی و دکتر فرزین حسینی

 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved

  Free counter and web stats